ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА www.toplo-pernik.com

Този уеб сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителя. Съдържанието на страниците в него е само за обща информация и употреба. То може да бъде променяно без уведомление.
За конкретна актуална информация се обърнете към “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД,  със седалище и адрес гр. Перник, кв. “Мошино” ТЕЦ “Република”.
Част от информацията в настоящия уебсайт може да се окаже погрешна, вследствие на изменения, настъпили след публикуването й в сайта.

Добре дошли в уеб сайта на  “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД. Ако продължите навигацията и използването на този уеб-сайт, Вие се съгласявате да спазвате, приемате и се обвързвате със следните общи условия за ползване. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.
Съдържанието на уеб страниците на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предварително известие. Неупълномощената употреба на този уеб-сайт може да доведе до предявяване на искове за щети и може да представлява нарушение на закона. Забранено е копирането, предаването, разпространяването, публикуването, размножаването, съхраняването, упълномощаване или продаването, възпроизвеждането и променянето на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното  писмено съгласие на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД. Потребителят има право да разглежда и използва информацията в този уеб сайт, както и да отпечатва извадки от тези страници само за своя ЛИЧНА УПОТРЕБА в случай, че по никакъв начин не се увреждат правата и интересите на дружеството.
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД не гарантира,  липсата на грешки, функционалността, надеждността, нито съвместимостта на уеб сайта с интереси, нужди или очаквания на потребителя.
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД  не носи отговорност.
Дружеството не носи отговорност и няма задължението да контролира и наблюдава действия на потребителя, като по този начин да констатира извършвани от него нарушения. При използването на уеб сайта ,  потребителя носи пълна отговорност за всички свои действия.
Дружеството не носи отговорност, ако потребителя не е прочел Общите условия, намиращи се уеб адрес http://www.toplo-pernik.com .
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и техническите средства, чрез които се предоставят услугите.
Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски и други възнаграждения платени от Дружеството във връзка с предявени искове, платени обезщетения причинени от злоумишлените и противоправни действия на Потребителя.
Ползването от потребителя на каквато и да било информация или материали от този уеб-сайт е изцяло негов риск, за който “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД не носи отговорност. Потребителят сам носи отговорност при гарантирането, че всички услуги или информация, налични в този уеб-сайт публикувани към отделен момент отговаря на неговите конкретни изисквания.
Този уеб-сайт понякога може да включва връзки към други уеб-сайтове. Тези връзки се дават за Ваше удобство при осигуряване на допълнителна информация. Ние не носим отговорност за съдържанието на уеб-сайтове, за които сме включили връзки.
Уеб сайт съдържащ електронна препратка към уеб страниците на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД не трябва да предоставя невярна информация или такава която оронва доброто име на Дружеството.
С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД, изрично се съгласява “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД да показва, изпраща, зарежда и др.. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали.

 

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer