ПРАВИЛА за работа при аварийна ситуация                

“Топлофикация- Перник” АД се задължава да  обслужва интересите на отделните потребители, като обезпечава сигурността на топлоснабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда и съхраняването на здравето, живота и собствеността на гражданите.                
Топлоснабдяване е производството, преносът и разпределението на топлинна енергия с топлоносители гореща вода или водна пара за производствени и битови нужди на потребителите.                
В  “Топлофикация Перник” АД  топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение, свързани в топлоснабдителна мрежа. Условията и редът за топлоснабдяване и прекъсването му, за оперативното управление на топлоснабдителната мрежа и за присъединяването на потребителите се определят с наредба, приета от МИЕТ.  
Операторът на топлоснабдителната мрежа  на “Топлофикация Перник” АД, може да разпореди да бъде временно прекъснато или ограничено снабдяването с топлинна енергия без предварително уведомление на потребителите в следните случаи:                
1. при възникване или за предотвратяване на аварии;                
2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;                
3. когато съществува опасност за целостта на топлоснабдителната мрежа;
4. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на мрежата или на потребителите.
В тези случай се съблюдават и следните условия:
А/ при аварии пораждащи опасност за населението, персонала и съоръженията -аварийно- възстановителните работи започват веднага.
-през отоплителния сезон се вземат мерки срещу замръзване на отоплителните инсталации на сградите
-през отоплителния сезон се работи до отстраняване и възстановяване на топлоснабдяването, като персонала се разделя за посменна работа
Б/ при аварии по главни топлопреносни магистрали през отоплителния сезон -аварийно- възстановителните работи започват веднага.
-през отоплителния сезон се вземат мерки срещу замръзване на отоплителните инсталации на сградите
-през отоплителния сезон се работи до отстраняване и възстановяване на топлоснабдяването, като персонала се разделя за посменна работа  
В/ при повече от една авария  по едно исъщо време
-преценява се последователността на отстраняване на авариите
-необходимостта от спиране или не  на работата по   другите аварирали участъци. -през отоплителния сезон се вземат мерки срещу замръзване на отоплителните инсталации на сградите
-през отоплителния сезон се работи до отстраняване и възстановяване на топлоснабдяването, като персонала се разделя за посменна работа
Г/ при аварии засягащи малък брой консуматори
-прави се план за времето и начина за локализиране и отстраняване на аварията. -през отоплителния сезон се вземат мерки срещу замръзване на отоплителните инсталации на сградите
Д/ през неотоплителния сезон –
-Работи се за отстраняване на аварията само през  работното време , ако други условия не налагат друга организация на възстановителния процес    
Е/ След локализиране на аварията и започване на изкопните работи се уведомяват засегнатите потребители чрез местните средства за масово осведомяване (радио, кабелна телевизия, печат), като  обявлението включва: час и причина за прекратяване на топлоснабдяването и прогнозен срок за възстановяването му, както и следните заинтересовани страни:
-Органите на КАТ
-Уведомяването се извършва по телефона
-Органите на СПБ
-Уведомяването се извършва по телефона
-Населението от засегнатия район (потребители)
-Обществения транспорт
Уведомяването се извършва по телефона
-Община Перник
Уведомително писмо със съдържание: час и причина за прекратяване на топлоснабдяването и прогнозен срок за възстановяването му
Ж/  След локализиране на аварията и започване на изкопните работи се уведомяват  и търсят за съдействие съответните групи към службите на:
-Vivacom
-В и К
-ЧЕЗ- разпределение
За уточняване на техните комуникации и своевременно отстраняване на евентуални техни прекъсвания в процеса на възстановяването на топлопреносната мрежа.
З/ Осигуряване на съответната сигнализация и обезопасяване на работните участъци
И/ Определяне на  срокове за отстраняване на възникналата авария  
-Авариите се отстраняват до 48 часа от възникването им
-Ако поради естеството на работите се налага срока за отстраняване на аварията да е по-дълъг, потребителите се уведомяват за това и се вземат мерки за въвеждане на ограничителен режим.
К/ След възстановяване на топлоснабдяването следва повторно уведомяване на горепосочените инстанции
Л/ При аварии възникнали в резултат на природни бедствия, стихии и т.н. се работи по:  “План за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от кризи, предизвикани в резултат на природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и пожари в “Топлофикация Перник” АД.
М/ При авария от производствено-технически характер се прилага “Инструкция за аварийно-възстановителен ремонт на топлопреносните мрежи”
Н/“Топлофикация Перник” АД,   е длъжна предварително да уведоми потребителите за времето и продължителността на прекъсване на топлоснабдяването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.
О/ Потребителите на топлинна енергия могат да уведомяват операт. персонал на ТСС на телефони 588065 и 0889 318427.                                
Тези правила за работа при аварийни ситуации са приети на основание и в съответствие със ЗЕ и Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности в енергетиката и актуализирани с промяна на условията и изискванията.    

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer