Бойлерна уредба

Технически данни Дименсия Основни бойлери Върхови бойлери
1 Брой бр. 4 2
2 Топлоносител   пара пара
3 Налягане на парата МРа 0,12 0,8
4 Параметри на подгряваната вода      
  температура на входа oC 70 100-120
  температура на изхода oC 100-120 145-150
  разход m3/h 2700 2380
5 Мощност MW 93 99
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer