Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и елeктрическа енергия в "Топлофикация-Перник" АД (ТЕЦ Република)

Основни данни за централата

Показатели Дименсия Стойност
1 Инсталирана електрическа мощност MW 105
2 Общо топлинна мощност MW 460
3 Специфичен разход условно гориво за:    
  Електроенергия g усл.г./кWh 470
  Топлоенергия kg усл.г./кWh 155
4 Година на въвеждане в експлоатация   1951г.
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer