ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка с Решение № Ц -11 от 30.06.2014 г на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, с което считано от 01.07.2014 г. се утвърждават пределни цени на топлинната енергия


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 33, чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, т. 2, чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 25 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 30/24.02.2014 г. на ДКЕВР,


Считано от 01.07.2014 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 120,51 лв./МВтч, в т.ч.:
- индивидуална цена на електрическа енергия – 107,51 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 13,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС –
49,41 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС –
68,77 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 67 503 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 4,17%;
При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходими годишни приходи – 52 082 хил. лв.;
Прогнозни количества електрическа енергия – 299 553 МВтч, в т. ч.:
- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 107 000 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 192 553 МВтч.
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 34 000 МВтч;
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 208 000 МВтч.
Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 33,03 лв./т при калоричност 1 911 ккал/
С оглед икономическата обстановка, понижените доходи на населението, и с цел повишаване събираемостта на задълженията за топлоенергия от клиентите за битови нужди:          
           „Топлофикация – Перник” АД обявява и следните отстъпки само за клиенти за битови нужди:

  1. За клиенти без просрочени задължения – 13.7%;
  2. За клиенти с просрочени задължения до 6 (шест) месеца назад – 3.7%;

Отстъпките не се прилагат при клиенти с просрочени задължения, за които са образувани съдебни и изпълнителни производства, както и при такива с т.нар. „блокирана сметка”, т.е. подготвени за образуване на съдебно производство.

                                                От Ръководството

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer