I.Основни понятия

Топлоснабдително предприятие(ТСП) “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК “ АД – гр.Перник
Пренос и разпределение на топлинна енергия(ПРТЕ) – организира преноса на топлинна енергия и разпределението и по абонатни станции
Топлопреносна мрежа(ТМ)-система от топлопроводи и технологични съоръжения разположени между границите на собственост на топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или потребителите
Абонатна станция(АС)-система от съоръжения за преобразуване параметрите на топлоносителя
Разпределителна мрежа(РМ)-система от топлопроводи и съоръжения към тях, разположени след границата на собственост между топлопреносното предприятие и потребителите.В сгради етажна собственост тя е елемент от сградната инсталация.
Сградна инсталация(СИ)- съвкупност от топлопроводи и съоръжения за разпределение и доставяне на топлинна енергия от АС до имотите на потребителите, включително главните вертикални и хоризонтални разпределителни линии.Когато към една АС са присъединени повече от една сграда, всеки от присъединителните тръбопроводи е елемент от съответната сградна инсталация.
Потребител – юридическо или физическо лице, което получава топлинна енергия и я използва за собствени нужди.
Отопляем обем на имот-обема на всички собствени и/или ползвани помещения и съответните припадащи части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
Отоплителни тела-тръбните отоплителни тела и щранг-лири, глидерните отоплителни тела, плоските отоплителни тела и конвекторите, служещи за отдаване на топлина в помещенията чрез радиация и конвекция от постъпващия в тях топлоносител.

II.Общи правила

1. ТСП продава топлинна енергия на потребителите при публично известни Общи условия, предложени от него и одобрени от Държавната комисия за енергиино и водно регулиране(ДКЕВР).
2. ТСП публикува Общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
Те влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им без писмено приемане от потребителите.
3. В срок до 30 дни след публикуването на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат заявление, в което да предложат различни условия.Предложените от потребителите и приети от ТСП различни условия се отразяват в допълнителни споразумения.

III.Подръжка и експлоатация

1. Персонала на ПРТЕ в съответния район е длъжен да подържа в изправност съоръженията на АС и при сигнал за неизправност от потребителите да извърши проверка и отстраняване на неизправностите.
2. Потребителите трябва да осигуряват достъп на персонала на ПРТЕ до помещението на АС за регулярни проверки, настройка на АС и отстраняване на повреди.
3. Потребителите са длъжни да ограничат достъпа на неоторизирани лица до помещението на АС чрез заключване с катинар закупен от ТСП или метална врата със секретна брава. Те нямат право да извършват манипулации в АС, освен в авариини случаи.
4. Неизправности във вътрешните инсталации се отстраняват от и за сметка на потребителите или по изключение от ПРТЕ, като услуга - срещу заплащане за сметка на потребителите. Молби за отстраняване на неизправности във вътрешните инсталации се подават в звено “Сервиз” и звено “Работа с потребителите” в ТЕЦ “Перник”, - тел. 588210 и 588206. Услугата се извършва след заплащане, уговаряне на дата и осигуряване на необходимия достъп.
5. Потребителите трябва да осигуряват достъп на персонала на ПРТЕ до имотите си при отстраняване на неизправности по вътрешните инсталации, както и за отчитане на потреблението и за проверка на състоянието на инсталациите в имота на потребителя.

IV.Организационни мероприятия

1. Данни за имената на потребителите, техния брой във всеки имот и за обема на всички помещения във всички имоти в сградата се подават в сведение образец, (при първоначално включване на сградата) от комисия съставена от три лица избрани от потребителите в сградата- етажна собственост (СЕС).
2. В 30-дневен срок от отдаване под наем или продажба на имота си потребителя подава молба за закриване на партидата му, придружена с копие от договор за продажба или копие от договор за отдаване под наем. При просрочване на 30-дневния срок е длъжен да изплати на ТСП начислените му задължения и да ги уреди с новия собственик или наемател двустранно. При неспазване на срока, ТСП не приема претенции за начислените суми.
3. Нов собственик или наемател е длъжен да подаде молба за откриване на партида в 30-дневен срок.
4. При промяна на броя на лицата ползващи жилището потребителят е длъжен да уведоми ТП с писмен документ по образец, заверен от домоуправителя.

V.Включване и изключване на потреблението, регистрация на водомер за топла вода

1. Включване или изключване на потреблението става с подаване на заявления в звено "Работа с потребителите" в сградата на ТЕЦ “Перник” след заплащане на съответната такса и уговаряне на дата за извършване на услугата.
2. Изключване на отоплително тяло и то, само ако е без индивидуален разпределител може да се извърши само с демонтаж , през неотоплителния сезон. През отоплителния сезон това се извършва само със съгласието на етажната собственост.
3. Регистрация на водомер за топла вода се извършва след подаване на заявление в звено "Сервиз" в сградата на ТЕЦ “Перник”, заплащане на такса и уговаряне на дата за извършване на услугата.
4. Водомера се счита за регистриран след проверка на място и издаване на протокол от техник по водомерите.
5. След регистрацията водомера се отчита от представители на лицето извършващо дялово разпределение на топлоенергия в СЕС.

VI.Отчитане на водомери и топломери

1. Служител от ПРТЕ отчита водомерите за топла вода в имотите по изключение в уговорено с абоната време. При отчитане потребителя удостоверява с подпис отчетените показания. Отчитането и разпределението на енергия за топла вода се извършва от фирмите за дялово разпределение (ФДР), при въведена система за дялово разпределение.
2. Топломерите и водомерите в АС се отчитат по график през последните два дни от текущия месец и първо число от следващия месец. При отчитане представител на потребителите удостоверява с подпис отчетените показания.
3. При продължително отсъствие от жилището си потребителят може да подаде във ФДР заявление-образец за неначисляване на топла вода по водомера за периода на отсъствие съобразно техните изисквания.
4. При установяване негодност на водомера, отчитащият издава констативен протокол за това.
5. При силно замърсяване и потъмняване на циферблата на водомера отчитащият с протокол дава едномесечен срок за почистването му. При непочистване в този срок водомера се счита за нередовен.
6. При два и повече водомери за топла вода в имота на потребителя, ако има повреда на един от тях за периода на повредата му не се зачитат показанията и на останалите водомери.

VII.Разпределяне на енергията

1. Отчетените данни от топломера и водомерите в имотите се ползват за разпределяне на топлоенергията между потребителите. Разпределението се извършва ежемесечно от лице извършващо дялово разпределение на топлоенергия, избрано от потребителите в СЕС.
2. Разпределението се извършва съгласно действащите нормативни актове
- Наредба 16- 334/06.04.2007г. за топлоснабдяването.

 

VIII.Дялово разпределение

1. Дялово разпределение на консумираната топлоенергия се извършва от лице извършващо дялово разпределение, с което етажната собственост е сключила договор за това.
2. Не се допуска работата на отоплителни тела без индивидуални разпределители в сграда с въведена система за дялово разпределение.
3. Месечната консумация на потребителите се определя от лицето, извършващо дяловото разпределение, съобразно отчетените показания на разпределителите и водомерите в имота или по прогнозна консумация (или прогнозен обем).
4. При прогнозно определяне на месечната консумация най-малко един път в годината се извършва уравняване на действителното потребление – след завършване на отоплителния сезон

IX.Препоръки към потребителите

1. Имайте предвид че изключването на отоплително тяло води до понижаване на температурата в съседните помещения и на сградата като цяло.
2. Ползването на отопление или топла вода без да се отчита по сметката на потребителя води до завишаване на сметките на останалите потребители в сградата, тъй като топломера в АС е отчел цялото потребление.
3. "Топлофикация – Перник" АД препоръчва ежемесечно заплащане на 11 равни вноски.и 12-та уравнителна вноска.

X.Звено за работа с потребителите

1. Местонахождение – административна сграда в ТЕЦ”Перник” ет 1ст. 104
2. Работно време – понеделник до петък 7.30 -16.00h.
3. Работно време с клиенти 8.00 -11.30h и 13.00 -15.00h; петък 8.00 -11.30h.
4. Телефон за контакти: 076 588210
5. Състав:
а/ началник звено;
б/ деловодител.

6. Организация на дейността.
а/ приемане на постъпилите молби, жалби и др.
б/ след адресиране от ръководител на съответното ниво ги разпределя към съответните длъжностни лица за отношение;
в/ съблюдава спазването на сроковете за вземане на решение по сигналите;
г/ поддържа връзка с енергетиците на райони;
д/ поема извършването, изготвянето на справки на клиентите;
е/ получава устни сигнали от абонати и ги предава на съотвтните длъжностни лица;
ж/ поддържа връзка със сходни длъжностни лица в учереждения като РДВР, болнични заведения, ППО, община, местни медии;
з/ предоставя информация и разяснява на клиенти, свързани с правилата за работа с потребителите.

7.Срокове за реагиране, проверка и отговор на жалби, сигнали и предложения.
а/ постъпилият сигнал се разглежда от съответното компетентно лице;
б/ отговор на жалби – когато производството е започнало се отговаря в седемдневен срок;
в/ проверка – когато е необходимо да се съберат доказателства по изнесеното в молбата/жалбата, да се даде възможност и на други заинтересовани да вземат отношение, както и да се извърши проверка на място се отговаря в тридесетдневен срок;
г/ при необходимост от мнение/съгласие на друг орган, срокът се продължава, но не с повече от един месец;
д/ когато се касае за въпрос, от компетентността на органа на управление на дружеството, то отговаря най-късно на първото си заседание;
е/ сигнал;
- анонимен сигнал не се приема и остава без последствия;
- анонимна жалба, молба не се приема, а ако е получена по поща/куриер остава без последствия;
- устен / по телефона – касаещ авария, теч – се извършва се проверка в рамките на работния ден или максимум 24ч. след постъпването;
ж/ предложения – обсъждат се от работна група и се уведомява предлагащият в 14-дневен срок.

XI. Mинимални технически изискванаия за свързване на обекти на независими производители.

Присъединяването се извършва съгласно изискванията на Наредба 16-334/06.04.2007г. за топлоснабдяването- глава 5 раздел III .

XII. Условия и ред за присъединяване на потребителите към топлопреносната мрежа:

Условията и реда за присъединяване на потребители са посочени в “Наредбата за топлоснабдяване” 16-334/06.04.2007г. глава 5 раздел III и IV.
1. Необходими бланки и документи за осъществяване на проучването:
· Молба за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване към централната топлопреносна мрежа за ползване на топлинна енергия за стопански нужди;
· Молба за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване към централната топлопреносна мрежа за ползване на топлинна енергия за битови или стопански нужди;
· Становище относно технически условия за присъединяване към топлопреносната мрежа за ползване на топлоенергия за стопански нужди, съгласно молба №....
· Становище относно технически условия за присъединяване към топлопреносната мрежа за ползване на топлоенергия за битови нужди, съгласно молба №....
2. Процедура при проучване:
Проучването започва след предоставяне на документ за платена такса за проучване.
Становището се издава в едномесечен срок от подаване на молбата за проучване – срещу подпис или се изпраща по пощата – препоръчано или с обратна разписка.
3. Процедура при отказ:
При евентуален отказ, в случай, че лицето не представи необходимите документи или не спази техническите условия за присъединяване, писмено се уведомява заинтересованата страна, с мотивирано решение за отказ.

 

XIII. Условия и ред за сключване на договори за продажба на топлинна енергия при общи условия

Продажбата на топлинна енергия за стопански нужди, се извършва на основата на писмени договори между производител на топлинна енергия, доставчик и потребител при общи условия, одобрени от ДКЕВР.Продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, одобрени от ДКЕВР. Условията са съгласно “Наредбата за топлоснабдяване” 16-334/06.04.2007г. глава VI.

Цени
Начини на плащане
Образци на подаваните от потребителя документи
Фирми за дялово разпределение
Аварийна ситуация
Молби, жалби, справки и приемно време

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer