Профил на купувача

Документи за :

СМР свързани с демонтаж и монтаж на блок серпентини на долен и среден блок за Економайзер първа степен ЕКО1 на Парогенератор №5 на Топлофикация-ПерникАД

Документи за :

Извършване на основен ремонт на ТГ№5 на Топлофикация-Перник АД

Документи за :

Доставка на блок серпентини на долен и среден блок за Економайзер първа степен (ЕКО І) Парогенератор 5 в„Топлофикация – Перник” АД

Документи за :

"Доставка на 40 тона стоманени топки за барбанно - топкова мелница на ПГ № 4"

Документи за :

”Предоставяне на механизация,материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник”

Документи за :

“ДОСТАВКА НА Калциев оксид /СаО/ и Калциев хидроксид Са(OH)2 ЗА технологичните НУЖДИ на СОИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК"АД”

Документи за :

“СМР,свързани с възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр.Перник”

Документи за :

„Застраховане имуществото на “Топлофикация-Перник”АД”

Документи за :

“Доставка на Калциев оксид /СаО/ и Калциев хидроксид Са(OH)2 за технологичните нужди на СОИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК"АД” 2018/2019год

Документи за :

”Застраховане имуществото на „Топлофикация-Перник”АД” /2018год.-2019год”.

Документи за :

”Предоставяне на механизация, материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник”.

Документи за :

“СМР,свързани с възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр.Перник”

Документи за :

„Доставка на химични реагенти за обезпечаване технологичния процес на Топлофикация-Перник АД, обособени в 3 позиции”

Документи за :

„Застраховане имуществото на „Топлофикация-Перник”АД” /2017год.-2018год./

Документи за :

„Изработка и доставка на бетонен комплектен трансформаторен пост БКТП-800/20/6кV” за възстановяване на ел.захранване за междинна прикачваща станция, собственост на Топлофикация-Перник АД”

Документи за :

„Застраховане имуществото на „Топлофикация-Перник”АД” /2017год.-2018год./

Документи за :

„СМР свързани с демонтаж и монтаж на блок серпентини на горен блок за Економайзер първа степен /ЕКО1/ на Парогенератор №5 на „Топлофикация-Перник”АД”.

Документи за :

„Застраховане имуществото на „Топлофикация-Перник”АД” /2017год.-2018год./

Документи за :

”Предоставяне на механизация,материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник”

Документи за :

”Възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр. Перник”

Документи за :

„Изработка на колело-мелнично за вентилаторна въглищна мелница тип MV260-75 - 2броя, ляво и дясно, съгласно чертеж №LO-8300-00357”

Документи за :

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на Калциев оксид /СаО/ и Калциев хидроксид Са(OH)2 за технологичните нужди на СОИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК"АД”

Документи за :

„Изработка на колело-мелнично за вентилаторна въглищна мелница тип MV260-75 - 2броя, ляво и дясно, съгласно чертеж №LO-8300-00357”

Документи за :

Доставка и натоварване на инертен материал фракция-шлак за обект: „Сгуроотвал 7-ми септември, собственост на „Топлофикация-Перник”АД

Документи за :

СМР на Етап lll – Техническа рекултивация на сгуроотвал „7 септември“, собственост на Топлофикация Перник АД

Документи за :

Застраховане имуществото на "Топлофикация-Перник"АД

Документи за :

Доставка на натриева основа - техническа по БДС 2362-85 /база разтвор 47% - 49%/ - 55 м.тона за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД

Документи за :

"Доставка на сярна киселина 55 тона за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД"

Документи за :

Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД

Документи за :

Доставка на сярна киселина 25 тона за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД

Документи за :

Доставка на сярна киселина 55 тона за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД - Процедура на договаряне без обявление по чл.103, ал.2, т.9

Документи за :

„Доставка на циркулационни помпи за БГВ за абонатни станции по зададени технически характеристики“, съгласно публична покана рег.№ 9048557

Документи за :

Почистване и хигиенизиране на административни и сервизни помещения собственост на “Топлофикация- Перник“ АД

Документи за :

Доставка на натриева основа - техническа по БДС 2362-85 /база разтвор 47% - 49%/ - 55 м.тона за технологичните нужди на "Топлофикация-Перник"АД

Документи за :

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за срок от една година.

Документи за :

Доставка на помпи за абонатни станции по зададени технически характеристики и спецификации.